การศึกษาปรัชญาชีวิตเพื่อสร้างจิตสาธารณะตามหลักพุทธปรัชญา = A Study of Life Philosophy for Building Public Mind According to Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระณัฏฐวัฒน์ ญาณปฺปโภ (ตั้งปฐมวงศ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561