การศึกษาวิเคราะห์วิบากกรรมของบุคคลตามที่ปรากฎในอรรถกถาธรรมบท = An Analytical Study of Vipaka-Kamma of a Person as found in the Dhammapada Commentary /

ผู้แต่ง
พระมหาชลัน ภูริวฑฺฒโน (ชลันรัตน์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561