การศึกษาวิเคราะห์วิบากกรรมของบุคคลตามที่ปรากฎในอรรถกถาธรรมบท = An Analytical Study of Vipaka-Kamma of a Person as found in the Dhammapada Commentary /

ผู้แต่ง
พระมหาชลัน ภูริวฑฺฒโน (ชลันรัตน์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ช238ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฉ), 101 หน้า ; 30 ซม.