หลักพละสี่ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 = The Four Power Principle of Administrator Affecting the Personnel Administration Under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
พระชัยมุนี อินฺทปญฺโญ (บาน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.202 ช413ห 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฐ), 147 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.