ปัจจัยเชิงสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย = Casual Factors underlying the Pre-Matulity Sexual Intercourse among Pupils of Secondary Schools in Pha Khao District, Loei Province /

ผู้แต่ง
สุกัญญา สายสิงห์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561