ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย = Factors Affecting Good Governance-Based Administration of Municipal Officials and Employees, Wang Saphung Minucipality, Wang Saphung District, Loei Province /

ผู้แต่ง
เดชา บุญรอด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561