ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย = Factors Affecting Good Governance-Based Administration of Municipal Officials and Employees, Wang Saphung Minucipality, Wang Saphung District, Loei Province /

ผู้แต่ง
เดชา บุญรอด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ด841ป 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ซ), 125 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.