สัมมนาอภิปรัชญา = Seminar on Metaphysics /

ผู้แต่ง
พระมหาสากล สุภรเมธี
Corporate Author
พระมหาประภาส ปริชาโน (แก้วเกตุพงษ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1