ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 = The Factors Affecting Effectiveness of Schools Under Secondary Educational Service Area Office 19 /

ผู้แต่ง
ธีรภัทร์ ปุญญา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371 ธ636ป 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 244 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.