ภาวะผู้นำเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 = The Buddhist Leadership by Principles on the Sappurisa-Dharmma of Administrators in Schools Under Secondary Educational Service Area Officre 19 /

ผู้แต่ง
จักรชัย แก้วพิภพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 จ217ภ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ท), 278 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.