ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 = The Formative leadership of the Administrators in School Under Loei Primary Educational Service Area office 2 /

ผู้แต่ง
วินา สุทธิโพธิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ว617ภ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ญ), 158 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.