ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร = The Administrators' leadership Affecting Committee's Participation in Schools the Early Childhood Development Centers Under the Bangkok Metropolitan Administration /

ผู้แต่ง
ศรีประภา ส่งศักดิ์ชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561