พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย วันที่ 7 สิงหาคม 2559 = Political Behaviors of Perople on the 7th August 2016 Referendum of a Draft Constitution B.E. 2016 in Wangsaphung District, Loei Province /

ผู้แต่ง
วโรดม ฉลวยศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.62 ว339พ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฒ), 128 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.