ทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด = An Attitude of members Towards Credit Administration of Public Health Saving Co-Operative, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ชุติธร โยธารักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554