พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์ /

ผู้แต่ง
สมัคร บุราวาศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5