การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ในการปกครองคณะสงฆ์ลาว = An Analytical Stud of Political Principles in the Laos Sangha Administration /

ผู้แต่ง
พระมหาวิรวัด วิจกฺขโณ (วิไลจักร์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561