การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธตามแนวพละ 5 = Life Quality Development of Buddhist According to Five Powers /

ผู้แต่ง
พระมหาวีระ ขคฺคญาโณ (วรธรรม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ว841ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฐ), 117 หน้า: 30 ซม.