ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดอภิมนุษย์ของฟรีดริช นิทเช่ = An Analytical Study of Superman in the Concept of Friedrich Nietzsche /

ผู้แต่ง
อริย์ธัช เลิศอมรไชยกิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 128 อ398ศ 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฏ), 73 หน้า : 30 ซม.