การจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา = Management of Human Behavior According to Carita in Buddhism /

ผู้แต่ง
ชำนาญ วงศ์รัศมีเดือน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561