คำสอนเชิงสัญญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายาน = Symbolic Teachings Embedded in Mahayana Ceremony /

ผู้แต่ง
ทวีศักดิ์ คูวัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์คร้ังที่ 1