การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น = The Development of Learning Management Process for Creative Thinking of Studens in Bannafai-Napoe School, Bangang District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
อัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561