การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 = An Application of the Good Governance Administration of Schools under th eOffice of Kalasin Primary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
อภิสรา สงวนตระกูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561