คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร = Member of Parliament Represetative Desirable Characteristics in Opinion on High School Students of Suksanareewittaya School, Bangborn District, Bangkok /

ผู้แต่ง
กนกนาถ นามกิ่ง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561