คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร = Member of Parliament Represetative Desirable Characteristics in Opinion on High School Students of Suksanareewittaya School, Bangborn District, Bangkok /

ผู้แต่ง
กนกนาถ นามกิ่ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 328.32 ก125ค 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฑ), 144 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.