การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Application of the 4 Principles of Iddhipada in Personnel's Performence on Local Administrative Organization, Wong-Noi District, Phranakorn Si Ayutthaya Province /

ผู้แต่ง
พระชินกร สุจิตฺโต (ทองดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 ช562ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ถ), 178 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.