การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอนาทม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 = Administration Based on Good Governance of School Administrators in Nathom District under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
ณรงค์เดช ศรีมามาศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561