การส่งเสริมการจัดการศึกษาของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในสถานศึกษา อำเภอศรีสมเด็จ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 = The Education Promotion of the Division of Education, Religions and Culture in the Schols in Sri Somdet District under the Office of Primary Education Service /

ผู้แต่ง
พรพรรณ เอื้อกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561