การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอำเภอวาปีปทุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 = The Personnel Administration Based on the Four Principles of Sangahavatthu in the School under the Office of Primary Education Service, Mahasarakham Area 2 /

ผู้แต่ง
พระสุรศักดิ์ เขมจาโร (หลงอาจ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561