การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอำเภอวาปีปทุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 = The Personnel Administration Based on the Four Principles of Sangahavatthu in the School under the Office of Primary Education Service, Mahasarakham Area 2 /

ผู้แต่ง
พระสุรศักดิ์ เขมจาโร (หลงอาจ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ส854ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฐ), 128 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.