การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด = The Management of the Child Development Centers According to the Standards set by the local Administraton Department in Thung Khaoluang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
จิรัชยา บุตรพรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561