ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Opinions on Carrying out Work of Tambon Phabphla Administrative Organization in Chiang Khwan District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระไพรวัล ธีรปญฺโญ (ตรีกุล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 พ985ค 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฑ), 137 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.