ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมปัญญาสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา : การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง = Indicators of Resourceful Leadership for Secondary School Principals : Developing and Testing the Structural Relationship Model /

ผู้แต่ง
กลมเกลียว มาเวียง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ก287ต 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 204 หน้า : ภาพปรระกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.