ศึกษาบทบาทของภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีพระกุณฑลเกสีเถรี = A Study of the Role of Bhikkhuni Theravada Buddhism : A Case Study of Phra Kuldhonkasi Theri /

ผู้แต่ง
นิรมล จำแนกมิตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30922 น645ศ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ซ), 85 หน้า ; 30 ซม.