ศึกษาบทบาทของภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีพระกุณฑลเกสีเถรี = A Study of the Role of Bhikkhuni Theravada Buddhism : A Case Study of Phra Kuldhonkasi Theri /

ผู้แต่ง
นิรมล จำแนกมิตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552