ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติตามหลักเบญจธรรมในการดำเนินชีวิต : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Students' Opinion on the Performance According to Panca-Dhamma in Living a Life : A Case Study of Omnoisophonchanoopatham School, Krathumbaen District, Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
ปวิณนุช ธนะสาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552