ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี = The Youth's Opinion on Behavior in Associating with Friends : A Case Study of Banbueng Children and Youth Training Center, Chonburi Province /

ผู้แต่ง
สุทิน เทพยสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552