ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อพฤติกรรมการคบเพื่อน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี = The Youth's Opinion on Behavior in Associating with Friends : A Case Study of Banbueng Children and Youth Training Center, Chonburi Province /

ผู้แต่ง
สุทิน เทพยสุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 304.5 ส779ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ณ), 114 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.