การศึกษาเปรียบเทียบกัลยาณมิตรและปาปมิตรในทัศนะของพระพุทธศาสนา = A Conparative Study of Kalyanamitta and Papamitta in Buddhism /

ผู้แต่ง
ยุพิน ศรีสุภา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552