ศึกษาวิเคราะห์หลักฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Gharavasaddhamma in Buddhism /

ผู้แต่ง
ทวีพล เริงรณอาษา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ท214ศ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ฌ), 102 หน้า ; 30 ซม.