ศึกษาวิเคราะห์หลักฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Gharavasaddhamma in Buddhism /

ผู้แต่ง
ทวีพล เริงรณอาษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552