หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับการพัฒนาเยาวชน : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Buddhist Doctrine for Youth Development : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
ณัฏฐนันท์ รัตน์วลัยเดช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552