การศึกษาเรื่องประโยชน์ในพระพุทธศาสนา = A Study of Advantages in Buddhist Doctrine /

ผู้แต่ง
สำเนียง รื่นลาภะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552