ความคิดเห็นของกำลังพลที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของอนุศาสนาจารย์กองทัพเรือ : ศึกษาเฉพาะกรณีฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี = Seamen's Opinion on Buddhism Propagation Role of Navy Chaplain : A Case of Study of Sattahip Site, Sattahip District, Chonburi Province /

ผู้แต่ง
เลิศชลิศ ลิ้มสุคนธ์ทิพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552