การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีจริต 6 = The Life Quality Development in Theravada Buddhism : A Case Study of Six Types of Behaviors /

ผู้แต่ง
ปวริศร์ ญาณศิริ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ป493ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ญ), 134 หน้า ; 30 ซม.