ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของสถาบันพลังจิตจานุภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีสาขา 4 วัดสิริกมลาวาส ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร = Satisfaction of Students Toward the Instruction in Mental Power Institute : A Case Study of Way Sirikmalawas Ladprao District, Bangkok /

ผู้แต่ง
ปริศนา ไกรวิทย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552