ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ = People's Opinions on the Tung Mon Recycle Bank Program, Mueang District, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
จริยา เลื่องลือ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552