ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Resident's Satisfaction with Service of Commercial Registration at Tambon Suwannaphum Municipality in Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
สุนีรัตน์ จตุพรมาศทวี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558