ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = People's Satisfaction Toward Revenue Collecting Service of Photang Tambol Administration Organization, Bangsai District, Ayutthaya Province /

ผู้แต่ง
กัลยา พรหมเมศร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.44 ก398ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ฎ), 90 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.