ศึกษาประสิทธิผลการดำเนินของคณะกรรมการเครือข่ายผลิตหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดสงขลา = The Effectiveness of the Boad of One Tumbon One Product in Songkhla Province Network /

ผู้แต่ง
บุญศรี แก้วมัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552