ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา = Public Satisfaction in Service of Padang Besar Police Station, Sadao District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
วิมล ด้วงนิล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556