การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม = The Tambol Administrative Organization's Administration in Chiang Yueng District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
ประยูร แพงคำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552