ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามแผนพัฒนา 3 ปี (2553-2555) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People's Expectation Toward the Administration According to Three-Year Development Plan (2010-2012) of the Rame Mae Sub-District Administration Organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วรางคณา ตระกูลสว่าง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556