ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อกระบวนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = School Administrator's Opinions of the Public Relations Process of Schools Under Chiang Mai Educational Office Area 2 /

ผู้แต่ง
สุภาพร ยศบุญเรือง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 659.2 ส838ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ฒ), 133 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.