คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามทัศนะของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด = Desirable Qualities of Members of Tambon Administration Organization in Residents' Attitudes : A Case Study of at Samat District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ชุติเดช ทิพยวิชิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553