ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ อำเภปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Satisfaction Towards Service's of Household Registration of Tambon Pathum Rat municipality, Patthum Rat District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
นัฐสิยา ไวยการณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553