ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการตลาดน้ำคลองแหของเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = People's Satisfaction Towards Khlong Hae Floating Market of Khlong Hae City, Hat Yai District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
วัจนา หีตช่วย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553