ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น = Understanding in Democratic Administration of Higher Secindary School Students Phuwiangwitthayakhom School, Phuwieng District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
อรรณพ สิมมาคำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553